ECL - Düsseldorf vs. Orenburg, Franziska vs. Ovtcharov